Algemene voorwaarden


 

Algemene Voorwaarden Woodfever Hospitality Interior B.V.

1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70392773.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Woodfever.

2 Definities
2.1 Woodfever: Het bedrijf Woodfever Hospitality Interior B.V. en/of een van de medewerkers van deze onderneming.
2.2 De opdrachtgever: De persoon, het bedrijf, de instelling, of ieder die een opdracht of bestelling gedaan heeft bij Woodfever. De klant sluit de overeenkomst af en is ook degene die verantwoordelijk is voor de betaling.
2.3 De bestelling: De opdracht door de klant gegeven aan Woodfever met het verzoek tot levering van diensten of goederen volgens de gegeven omschrijving. Niet expliciet genoemde details vallen niet onder de opdrachtomschrijving, en worden door Woodfever zelf ingevuld. Een niet benoemde eigenschap of detail van de opdracht kan dan ook nooit beschouwd worden als nalatigheid of reden zijn tot weigering van levering.

3 Auteursrecht
3.1 Woodfever behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen.

4 Offertes
4.1 Alle offertes van Woodfever zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
4.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Woodfever niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5 Levertijd en uitvoeringstermijnen
5.1 Als voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen is, dan is deze nooit te beschouwen als fatale termijn. De enkele overschrijding van deze termijn brengt Woodfever niet in verzuim en de opdrachtgever kan niet tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst overgaan. De opdrachtgever moet Woodfever schriftelijk in gebreke stellen. Woodfever dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6 Ontbinding
6.1 Woodfever is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
6.2 Woodfever heeft ook het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien er voor of door de opdrachtgever faillissement wordt of is aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard, of er surseance van betaling is aangevraagd of is verkregen, of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Woodfever kan dit doen zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

7 Overmacht
7.1 In geval van overmacht hoeft Woodfever haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarde ondermeer begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Woodfever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Woodfever niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ook wordt onder overmacht begrepen, werkstaking, bedrijfsstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers.

8 Reclames
8.1 Eventuele klachten moeten binnen 8 dagen na datum van levering schriftelijk aan de verkoper kenbaar zijn gemaakt.

9 Betaling
9.1 De betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, met uitzondering van de aanbetalingsfactuur, in de valuta waarin is gefactureerd tenzij schriftelijk anders door Woodfever is aangegeven.
9.2 Voor opdrachten dient een minimale aanbetaling van 50% van de overeengekomen opdracht te worden gedaan. De aanbetaling dient te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum. Pas als deze betaling gedaan is zullen de werkzaamheden voor de opdracht van start gaan. Bij de aanvang van de werkzaamheden op locatie dient de factuur van 40% van de opdracht betaald te worden. Bij oplevering dient de resterende 10% van de opdracht te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.
9.3 Indien er door Woodfever meerwerk wordt verricht of er meer materiaal nodig mocht zijn zal dit worden door berekend naar de klant.
9.4 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente van 1% per maand verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Voorts is de opdrachtgever verschuldigd aan Woodfever alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke de opdrachtgever moet maken om tot voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten worden voordat de vordering uit handen wordt gegeven, gesteld op 5 % van de totale vordering. De buitengerechtelijke incassokosten worden, nadat de vordering uit handen is gegeven aan derden, gefixeerd op minimaal 15% van de totale vordering. Indien de werkelijke kosten hoger zullen zijn, dan zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
9.5 Goederen welke niet volledig zijn afbetaald blijven eigendom van Woodfever.
Het is dan niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de geleverde goederen zonder vooroverleg met Woodfever.

10 Garantie
10.1 De garantie geldt voor een periode van maximaal 12 maanden na de eerste (op)levering, tenzij anders is overeengekomen.
10.2 Op materialen en/of grondstoffen wordt geen garantie gegeven. Hout is een natuurproduct, en kan altijd gaan werken. Scheurvorming, kromtrekken, of andere op natuurlijke wijze of door klimaatomstandigheden bij de klantontstane afwijkingen zijn niet uit te sluiten, en vallen daarom niet onder de garantie.
10.3 Er geldt geen garantie voor door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke goedkeuring van Woodfever.
10.4 Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd.

11 Aansprakelijkheid
11.1 Woodfever is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat Woodfever is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.2 Woodfever is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.

12 Geschillen
12.1 Alle geschillen tussen wederpartij en Woodfever welke mochten voortvloeien uit de door die partijen gesloten overeenkomst, zullen door de bevoegde rechter in het arrondissement van plaats van feitelijke vestiging van Woodfever worden beslecht.
12.2 Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft het recht binnen één maand te kiezen voor beslissing van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

13 Nederlandse recht van toepassing
13.1 Op alle door Woodfever verrichte handelingen waaronder de door hem gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene Voorwaarden Woodfever Exhibition B.V.

1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70390290.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Woodfever.

2 Definities
2.1 Woodfever: Het bedrijf Woodfever Exhibition B.V. en/of een van de medewerkers van deze onderneming.
2.2 De opdrachtgever: De persoon, het bedrijf, de instelling, of ieder die een opdracht of bestelling gedaan heeft bij Woodfever. De klant sluit de overeenkomst af en is ook degene die verantwoordelijk is voor de betaling.
2.3 De bestelling: De opdracht door de klant gegeven aan Woodfever met het verzoek tot levering van diensten of goederen volgens de gegeven omschrijving. Niet expliciet genoemde details vallen niet onder de opdrachtomschrijving, en worden door Woodfever zelf ingevuld. Een niet benoemde eigenschap of detail van de opdracht kan dan ook nooit beschouwd worden als nalatigheid of reden zijn tot weigering van levering.

3 Auteursrecht
3.1 Woodfever behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen.

4 Offertes
4.1 Alle offertes van Woodfever zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
4.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Woodfever niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5 Levertijd en uitvoeringstermijnen
5.1 Als voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen is, dan is deze nooit te beschouwen als fatale termijn. De enkele overschrijding van deze termijn brengt Woodfever niet in verzuim en de opdrachtgever kan niet tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst overgaan. De opdrachtgever moet Woodfever schriftelijk in gebreke stellen. Woodfever dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6 Ontbinding
6.1 Woodfever is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
6.2 Woodfever heeft ook het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien er voor of door de opdrachtgever faillissement wordt of is aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard, of er surseance van betaling is aangevraagd of is verkregen, of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Woodfever kan dit doen zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

7 Overmacht
7.1 In geval van overmacht hoeft Woodfever haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarde ondermeer begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Woodfever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Woodfever niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ook wordt onder overmacht begrepen, werkstaking, bedrijfsstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers.

8 Reclames
8.1 Eventuele klachten moeten binnen 8 dagen na datum van levering schriftelijk aan de verkoper kenbaar zijn gemaakt.

9 Betaling
9.1 De betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in de valuta waarin is gefactureerd tenzij schriftelijk anders door Woodfever is aangegeven.
9.2 Voor aanvang van de werkzaamheden op de beurs of evenement dient de factuur van 50% van de opdracht betaald te worden. Pas als deze betaling gedaan is zullen de werkzaamheden van start gaan.
9.3 Indien er door Woodfever meerwerk wordt verricht of er meer materiaal nodig mocht zijn zal dit worden door berekend naar de klant.
9.4 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente van 1% per maand verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Voorts is de opdrachtgever verschuldigd aan Woodfever alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke de opdrachtgever moet maken om tot voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten worden voordat de vordering uit handen wordt gegeven, gesteld op 5 % van de totale vordering. De buitengerechtelijke incassokosten worden, nadat de vordering uit handen is gegeven aan derden, gefixeerd op minimaal 15% van de totale vordering. Indien de werkelijke kosten hoger zullen zijn, dan zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
9.5 Goederen welke niet volledig zijn afbetaald blijven eigendom van Woodfever.
Het is dan niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de geleverde goederen zonder vooroverleg met Woodfever.

10 Garantie
10.1 De garantie geldt tot einde van de beurs, tenzij anders is overeengekomen.
10.2 Op materialen en/of grondstoffen wordt geen garantie gegeven. Hout is een natuurproduct, en kan altijd gaan werken. Scheurvorming, kromtrekken, of andere op natuurlijke wijze of door klimaatomstandigheden bij de klantontstane afwijkingen zijn niet uit te sluiten, en vallen daarom niet onder de garantie.
10.3 Er geldt geen garantie voor door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke goedkeuring van Woodfever.
10.4 Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd.

11 Aansprakelijkheid
11.1 Woodfever is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat Woodfever is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.2 Woodfever is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.

12 Geschillen
12.1 Alle geschillen tussen wederpartij en Woodfever welke mochten voortvloeien uit de door die partijen gesloten overeenkomst, zullen door de bevoegde rechter in het arrondissement van plaats van feitelijke vestiging van Woodfever worden beslecht.
12.2 Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft het recht binnen één maand te kiezen voor beslissing van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

13 Nederlandse recht van toepassing
13.1 Op alle door Woodfever verrichte handelingen waaronder de door hem gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

 

Meer weten?


Heeft u een vraag? Of wilt u advies? Woodfever geeft binnen 24 uur passend advies waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en budget.

Woodfever

We build custom dreams


Bel +31 174 28 93 33     |     
Mail info@woodfever.comBel      |     
Mail